Het bestuur

Enkele hoofdpunten uit de statuten: ‘De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van ten minste vijf (5) en ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onbeperkt en onmiddellijk herbenoembaar.’

voorzitter, vacature

Rob Vlaar (secretaris, per 19-02-2021)

Hans Zwagemaker (penningmeester, per 19-10-2022)

Saskia Peper (lid, per 3-08-2017 en 3-08-2020)

bestuurslid, vacature

Contact: info@trompenbergzuid.nl