De buurtvereniging

Trompenberg-Zuid “De Watertoren”

Ontstaan van het nieuwe buurtinitiatief

In het najaar van 2015 vonden de eerste gesprekken plaats tussen Martijn Jansen en de buurtcoördinator Carola van den Berg van de Gemeente Hilversum, over de nieuw op te richten buurtvereniging Trompenberg-Zuid “De Watertoren”. Aanleiding was dat er al een paar jaar geen sprake meer was van een actieve buurtvereniging. Bovendien werden er ook initiatieven genomen door andere buurt- en wijkverenigingen in Hilversum, en ging de overheid, samen met -en voor- buurtbewoners, buurtprojecten stimuleren.

Gesprekken met de toenmalige vereniging “Hoge Dreuvik” volgden. Omdat de nieuwe buurtvereniging zich met veel meer onderwerpen wilde bezighouden, is in goed overleg en met mandaat van de gemeente Hilversum, voor oprichting van een nieuwe buurtvereniging gekozen. Door Robert van Beek en Martijn Jansen zijn de eerste stappen gezet om de buurt te mobiliseren. Zo ontstond een grote werkgroep van actieve buurtbewoners die in verschillende commissies aan de slag gingen om initiatieven met -en voor- de buurt te ontwikkelen.

Na een aantal succesvolle buurtbijeenkomsten en evenementen kwam het moment om een vereniging op te richten, met een bestuur dat de activiteiten overziet en in samenspraak met de gemeente richting geeft aan de ontwikkeling van de buurt. Saskia Peper, Maja Smit en Steven Bink sloten zich aan en zij vormden samen met de eerstgenoemde initiatiefnemers het eerste bestuur van de buurtvereniging.

Tijdens de kerstborrel van 2016 is een “prijsvraag” gehouden over een naam voor onze vereniging. Hieruit is de naam Trompenberg-Zuid “De Watertoren” als winnaar uit de bus gekomen. De Watertoren verwijst naar het iconische gebouw in onze buurt en tevens hoogste punt van Hilversum. Op 3 augustus 2017 zijn de statuten opgemaakt en die datum houden we aan als oprichtingsdatum van onze vereniging.

Doel van de buurtvereniging

De vereniging heeft als doel ‘het bevorderen van de sociale contacten en het woonplezier binnen de wijk’. Zoals in de statuten is beschreven doen wij dit door ‘evenementen te organiseren, het bevorderen van de (verkeers)veiligheid in de wijk, het handhaven en zo mogelijk verbeteren van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, inclusief het groenbestand in de wijk, en het behartigen van gemeenschappelijke belangen’.

Onze buurtvereniging is er voor de bewoners. Wij zetten ons in om de buurt leuker en mooier te maken en op die manier bij te dragen aan het woonplezier in onze buurt. Een lidmaatschap van onze vereniging staat open voor iedereen die in onze buurt woont. Leden krijgen toegang tot onze bijeenkomsten, worden uitgenodigd voor evenementen en uiteraard zijn wij er om onze leden te ondersteunen vanuit onze mogelijkheden. Tijdens de bewonersbijeenkomsten presenteren wij initiatieven, brengen wij verslag uit van de activiteiten en gaan wij uiteraard in gesprek met de leden van onze vereniging.

Juridische vorm

Vereniging met statuten, 1 x per jaar ALV (Algemene Ledenvergadering)

Bestuur

5 bestuursleden:  voorzitter (vacature), Rob Vlaar (secretaris), Hans Zwagemaker (penningmeester), Saskia Peper (lid), en nog een vacature

Aandachtsgebieden

• Vereniging, verkeer & veiligheid, zorg & welzijn: Rob Vlaar
• Evenementen:                                                            Hans Zwagemaker
• Ruimtelijke Ordening:                                               Saskia Peper
• Communicatie en IT:                                                 Rob Vlaar

Lijkt het u leuk om mee te doen in een van de aandachtsgebieden?
Laat het dan weten via info@trompenbergzuid.nl